ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม

Samutsongkhram Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม

การไกล่เกลี่ยหลังฟ้อง

 

การไกล่เกลี่ยหลังฟ้องคืออะไร?

            "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังฟ้อง" คือ กระบวนการไกล่เกลี่ยที่เกิดขึ้นหลังจากมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคืออะไร?

      การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นวิธีระงับข้อพิพาท โดยมีบุคคลที่สามซึ่งเป็นคนกลางในการทำหน้าที่ช่วยเหลือเสนอแนวทางและหาทางออกที่คู่พิพาทจะยอมรับและพึงพอในเสนอแก่คู่พิพาททั้งสองฝ่าย หากตกลงเห็นชอบกับข้อเสนอ ก็จะนำไปสู่การตกลงประนีประนอมยอมความกัน โดยทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาล ซึ่งจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตาม

วัตถุประสงค์ของการไกล่เกลี่ย

       วัตถุประสงค์ของการไกล่เกลี่ยคือ เปิดโอกาสให้คู่ความสามารถยุติข้อพิพาทได้ด้วยความพึงพอใจร่วมกัน ไม่มีฝ่ายใดแพ้หรือฝ่ายใดเป็นผู้ชนะ แต่ถือว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายชนะด้วยกันทั้งคู่และทั้งสองฝ่ายยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันได้ต่อไป

ผู้ไกล่เกลี่ยคือใคร?

        "ผู้ไกล่เกลี่ย" คือ คนกลางที่คู่พิพาทตกลงให้ช่วยเหลือในการเสนอแนะหาทางออกให้คู่พิพาทสามารถตกลงประนีประนอมยอมความกัน ซึ่งหากเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล จะเรียกว่า "ผู้ประนีประนอม" โดยอาจจะเป็นบุคคลภายนอก หรือเจ้าหน้าที่ศาลหรือผู้พิพากษาได้

คุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ย

       การเป็นผู้ไกล่เกลี่ยนั้น ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องมีความน่าเชื่อถือและเป็นบุคคลที่น่าไว้วางใจ มีเมตา มีความเป็นกลาง มีความรู้และเข้าใจกฎหมายในประเด็นพิพาทที่จะไกล่เกลี่ย เข้าใจกระบวนการระงับข้อพิพาท เป็นผู้ฟังที่ดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี

ข้อพิพาทที่สามารถไกล่เกลี่ยได้มีอะไรบ้าง?

  1. ข้อพิพาททางแพ่งและพานิชย์ทั่วไป
  2. ข้อพิพาททางอาญาที่ยอมความได้
  3. ข้อพิพาทอื่นที่ยุติได้โดยวิธีไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

  • ไม่ว่าคู่พิพาทจะตำลงกันได้หรือไม่ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทย่อมสิ้นสุดลง ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใดๆที่เกิดขึ้นในชั้นไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในศาลได้ เว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
  • การดำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นความลับ ทั้งผู้ไกล่เกลี่ยและคู่พิพาทต้องเก็บรักษาความลับ ไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกได้รู้ถึงข้อมูลหรือเงื่อนไขในการเจรจาระหว่างกัน เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

 

มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

  • การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งในศาลหรือนอกศาล คู่พิพาทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

 


    ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

    ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม

           ** โทรศัพท์ 034-716318 ต่อ 117

           ** โทรสาร 034-718150